BIP - Biuletyn Informacji Publicznej - CBI Pro-Akademia BIP

Status prawny

  • jednostka naukowa (w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki - Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)
  • organizacja badawcza (w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu)
  • organizacja pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536)
  • instytucja szkoleniowa (w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. 2008 nr 69 poz. 415)
  • podmiot wykonujący zadania publiczne (w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej - Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)